Casso Developer
stable (v2)
Search
K
Comment on page

Tài khoản ngân hàng Demo

Để thuận tiện trong quá trình phát triển, chúng tôi cung cấp một tài khoản ngân hàng test. Tài khoản này chỉ chạy trên dev.casso.vn.
Các tài khoản này sẽ được tạo sẵn giao dịch và thông tin tương tự như tài khoản thật, có thể để dùng để test
Username
Password
bankusrdemo1
(bất kì)
Lưu ý: Tài khoản này chỉ thêm được trên dev.casso.vn