Casso Developer
stable (v2)
Search
K
Comment on page

API thiết lập webhook

Dùng để thiết lập webhook như: thêm, sửa và xóa.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:
  • Một tài khoản Casso đã liên kết một tài khoản ngân hàng. Để test với API này có thể sử dụng tài khoản demo.
  • Bạn cần có một endpoint/API để nhận sự kiện từ Casso đây được gọi là Webhook.
  • Endpoint/API này phải public ra ngoài Internet. Nếu như bạn đang ở local bạn có thể xem hương dẫn này để biết cách public endpoint của bạn.
  • Bạn cần có API Key hoặc Access token từ Oauth 2.0 của Casso để thiết lập ở trường Authorization HTTP Header.
post
https://oauth.casso.vn
/v2/webhooks
Tạo webhook

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request POST 'https://oauth.casso.vn/v2/webhooks' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"webhook": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler-bank-transfer.php",
"secure_token": "@123#abc",
"income_only": true
}'
$curl = curl_init();
$data = array(
'webhook' => 'https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler-bank-transfer.php',
'secure_token' => '@123#abc',
'income_only' => true
);
$postdata = json_encode($data);
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/webhooks",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_POSTFIELDS => $postdata),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> Hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody formBody = new FormBody.Builder()
.add("webhook", "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler-bank-transfer.php")
.add("secure_token", "@123#abc")
.add("income_only", true)
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/webhooks")
.post(formBody)
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
get
https://oauth.casso.vn
/v2/webhooks/:id
Xem chi tiết webhook

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/134' \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/134",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/134")
.get()
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
put
https://oauth.casso.vn/
v2/webhooks/:id
Cập nhật một webhook

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request PUT 'https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/111' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> Hoặc Bearer <access token từ OAuth2>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"webhook": "https://ten-mien-cua-ban.com/api/bank",
"secure_token": "@xyz@123",
"income_only": "false"
}'
$curl = curl_init();
$data = array(
'webhook' => 'https://ten-mien-cua-ban.com/api/bank'
);
$postdata = json_encode($data);
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/111",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
CURLOPT_POSTFIELDS => $postdata),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> Hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody formBody = new FormBody.Builder()
.add("webhook", "https://ten-mien-cua-ban-new.com/wc-new/handler-bank-transfer.php")
.add("secure_token", "@123#abc-new")
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/111")
.post(formBody)
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
delete
https://oauth.casso.vn
/v2/webhooks/:id
Xoá một webhook

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request DELETE 'https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/85' \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/85",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "DELETE",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/webhooks/85")
.delete()
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
delete
https://oauth.casso.vn
/v2/webhooks
Xoá tất cả webhook trong đường dẫn

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request DELETE 'https://oauth.casso.vn/v2/webhooks?webhook=https://websitecuaban.com/api/webhook' \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/webhooks?webhook=https://websitecuaban.com/api/webhook",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "DELETE",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/webhooks?webhook=https://websitecuaban.com/api/webhook")
.delete()
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
Lưu ý: Khi bạn gọi API có thể sẽ xóa đi những webhook cũ mà bạn đã thiết lập trên hệ thống của Casso. Cân nhắc trước khi dùng tới API này.