Casso Developer
stable (v2)
Search
K
Comment on page

API buộc đồng bộ giao dịch mới ngay

Thay vì phải chờ hệ thống của Casso tự động đồng bộ giao dịch mới thì với API này sẽ giúp bạn xử lý các giao dịch mới mà hệ thống của Casso chưa đồng bộ kịp thời.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:
post
https://oauth.casso.vn
/v2/sync
Đồng bộ giao dịch mới

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request POST 'https://oauth.casso.vn/v2/sync' \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bank_acc_id": "Số tài khoản ngân hàng cần đồng bộ"
}'
$curl = curl_init();
$data = array(
'bank_acc_id' => 'Số tài khoản ngân hàng cần đồng bộ',
);
$postdata = json_encode($data);
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/sync",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_POSTFIELDS => $postdata),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> Hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody formBody = new FormBody.Builder()
.add("bank_acc_id", "Số tài khoản ngân hàng cần đồng bộ")
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/sync")
.post(formBody)
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
Sau khi bạn gọi API này, nếu hệ thống của Casso phát hiện có một hoặc nhiều giao dịch mới được đồng bộ thì ngay lúc đó hệ thống của Casso sẽ đẩy một Event chứa các giao dịch mới đó tới Webhook của bạn đã thiết lập.
Lưu ý về giới hạn gọi Đồng bộ của một TK ngân hàng: - Chỉ gọi 1 yêu cầu/phút. - Dựa vào gói Doanh nghiệp đang sử dụng để tính số lượng yêu cầu trong ngày.