API buộc đồng bộ giao dịch mới ngay

Thay vì phải chờ hệ thống của Casso tự động đồng bộ giao dịch mới thì với API này sẽ giúp bạn xử lý các giao dịch mới mà hệ thống của Casso chưa đồng bộ kịp thời.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:

  • Một tài khoản Casso đã liên kết một tài khoản ngân hàng. Để test với API này hạn chế sử dụng tài khoản demo.

  • Bạn cần có API Key để thiết lập ở trường Authorization HTTP Header.

Đồng bộ giao dịch mới

POST https://oauth.casso.vn/v2/sync

Đồng bộ giao dịch mới tương ứng với số tài khoản của bạn trong business

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

string

Bearer <access token từ Oauth2> hoặc Apikey <API key của bạn>

Request Body

NameTypeDescription

bank_acc_id*

string

Số tài khoản ngân hàng của bạn liên kết trên hệ thống của Casso

{
    "error": 0,
    "message": "success",
    "data": null
}

Ví dụ:

curl --location --request POST 'https://oauth.casso.vn/v2/sync' \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "bank_acc_id": "Số tài khoản ngân hàng cần đồng bộ"
}'

Sau khi bạn gọi API này, nếu hệ thống của Casso phát hiện có một hoặc nhiều giao dịch mới được đồng bộ thì ngay lúc đó hệ thống của Casso sẽ đẩy một Event chứa các giao dịch mới đó tới Webhook của bạn đã thiết lập.

Lưu ý về giới hạn gọi Đồng bộ của một TK ngân hàng: - Chỉ gọi 1 yêu cầu/phút. - Dựa vào gói Doanh nghiệp đang sử dụng để tính số lượng yêu cầu trong ngày.

Last updated