Change log

06/07/2022

01/09/2021

Casso chính thức công bố API v2, bao gồm một số thay đổi:

  • Ra mắt OAuth 2

  • Thay đổi cơ chế Api Keys

1/ Cơ chế Api Keys

Api keys ở v1 sẽ tương đương với authorization code. Api key v2 sẽ tương đương một access token (lifetime access token).

Với nâng cấp ở version 2 này, Developer sẽ không cần phải gọi api /v1/token để đổi api key thành access token mà sử dụng access token này để authorize các api truy cập vào Casso luôn.

Ở API v1, để gọi api /userInfo, bước 1 là bạn phải gọi api /token để đổi access token, sau đó dùng access token này gắn vào header để gọi api /userInfo

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v1/userInfo \
--header 'Authorization: <"Access token">'

Thì ở API /v2 , API key bạn đã tạo ra ở giao diện tích hợp của Casso sẽ được dùng trực tiếp để authen api luôn như ví dụ bên dưới.

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo \
--header 'Authorization: Apikey <"api_key_here">'

2/ Cơ chế OAuth 2.0

Nếu như bạn nhận Access token từ việc xác thực ở OAuth 2.0 của Casso thì bạn có thể dùng Access token này gắn vào Authorization trên header để gọi với các API Resource của Casso tương ứng với Version 2, kèm theo tiền tố là Bearer.

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo \
--header 'Authorization: Bearer <"Access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso">'

05/03/2024

Casso ngừng hỗ trợ đối tác và khách hàng cơ chế OAuth 2

Last updated