API lấy thông tin user

Dùng để lấy thông tin người dùng như: thông tin tài khoản, thông tin doanh nghiệp, danh sách các ngân hàng liên kết.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:

 • Một tài khoản Casso đã liên kết một tài khoản ngân hàng. Để test với API này có thể sử dụng tài khoản demo.

 • Bạn cần có API Key để thiết lập ở trường Authorization HTTP Header.

Lấy thông tin user

GET https://oauth.casso.vn/v2/userInfo

Lấy chi tiết thông tin tài khoản như: email, thông tin doanh nghiệp và thông tin tài khoản ngân hàng liên kết.

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer <access token từ Oauth2> hoặc Apikey <API key của bạn>

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "user": {
      "id": 1553,
      "email": "haonh@magik.vn"
    },
    "business": {
      "id": 1540,
      "name": "Hữu Hảo"
    },
    "bankAccs": [
      {
        "id": 69,
        "bank": {
          "bin": 970416,
          "codeName": "acb_digi"
        },
        "bankAccountName": null,
        "bankSubAccId": "17271687",
        "connectStatus": 1,
        "planStatus": 1
      },
      {
        "id": 63,
        "bank": {
          "bin": 970454,
          "codeName": "timoplus"
        },
        "bankAccountName": null,
        "bankSubAccId": "8007041023848",
        "connectStatus": 1,
        "planStatus": 0
      }
    ]
  }
}

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

Ví dụ mẫu

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo' \
--header 'Authorization: Apikey AK_CS.0cf673d0406711ecb6579fe89ca48437.WT2EHXBpzTFpA2XBBJzuBJSGkIPJxtM8ShgSe059Wh2SDKmAkoueFdkqnjZJrUnEXj2F2CX2'

Kết quả trả về

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "user": {
      "id": 1,
      "email": "demo@casso.vn"
    },
    "business": {
      "id": 1009,
      "name": "VinDemo"
    },
    "bankAccs": [
      {
        "id": 87,
        "bank": {
          "bin": 970436,
          "codeName": "vietcombank"
        },
        "bankAccountName": null,
        "bankSubAccId": "123456789",
        "balance": 64875755,
        "memo": "VCB NGUYEN VAN A23",
        "connectStatus": 1,
        "planStatus": 2
      }
      //... các tài khác tiếp theo
    ]
  }
}

Mẹo: Bạn có thể sử dụng thông tin phản hồi của API này trong trường bankAccs để có thể tạo cho mình các mã VietQR code tương ứng với các thông tin phản hồi này.

Last updated