Casso Developer
stable (v2)
Search
K
Comment on page

API lấy thông tin user

Dùng để lấy thông tin người dùng như: thông tin tài khoản, thông tin doanh nghiệp, danh sách các ngân hàng liên kết.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:
get
https://oauth.casso.vn
/v2/userInfo
Lấy thông tin user

Ví dụ:

CURL
PHP
JAVA
curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://oauth.casso.vn/v2/userInfo",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">",
"Content-Type: application/json"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://oauth.casso.vn/v2/userInfo")
.get()
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Authorization", "Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
Ví dụ mẫu
curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/userInfo' \
--header 'Authorization: Apikey AK_CS.0cf673d0406711ecb6579fe89ca48437.WT2EHXBpzTFpA2XBBJzuBJSGkIPJxtM8ShgSe059Wh2SDKmAkoueFdkqnjZJrUnEXj2F2CX2'
Kết quả trả về
{
"error": 0,
"message": "success",
"data": {
"user": {
"id": 1,
"email": "[email protected]"
},
"business": {
"id": 1009,
"name": "VinDemo"
},
"bankAccs": [
{
"id": 87,
"bank": {
"bin": 970436,
"codeName": "vietcombank"
},
"bankAccountName": null,
"bankSubAccId": "123456789",
"balance": 64875755,
"memo": "VCB NGUYEN VAN A23",
"connectStatus": 1,
"planStatus": 2
}
//... các tài khác tiếp theo
]
}
}
Mẹo: Bạn có thể sử dụng thông tin phản hồi của API này trong trường bankAccs để có thể tạo cho mình các mã VietQR code tương ứng với các thông tin phản hồi này.