API lấy thông tin tài khoản ngân hàng

Truy vấn một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng đã kết nối và danh sách giao dịch của tài khoản đó.

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu:

 • Một tài khoản Casso đã liên kết một tài khoản ngân hàng. Để test với API này có thể sử dụng tài khoản demo.

 • Bạn cần có API Key để thiết lập ở trường Authorization HTTP Header.

Danh sách tài khoản ngân hàng

Lấy danh sách các tài khoản ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v2/accounts

Truy vấn danh sách các tài khoản ngân hàng đã liên kết

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer <"access token từ Oauth2"> hoặc

Apikey <"API key của bạn">

{
  "error": 0,
  "message": "Successful",
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "accountNumber": "8007041027107",
      "accountName": "NGUYEN MINH KHANH",
      "accountType": "",
      "balance": 0,
      "currency": "VND",
      "swift": "",
      "citad": "",
      "serviceType": "personal",
      "bankName": "Timo Plus by Viet Capital Bank",
      "BIN": 970454,
      "bankCodeName": "timoplus",
      "memo": "",
      "connectStatus": 1,
      "beginningSettingDate": "2020-08-01",
      "beginningTxnDate": null,
      "beginningBalance": 0,
      "creditTxnTotal": 546403683,
      "creditTxnAmount": 0,
      "debitTxnTotal": 0,
      "debitTxnAmount": 0,
      "lockSyncDate": null,
      "endingBalance": 0,
      "endingTxnDate": "2023-01-05T00:00:00Z"
    },
    ...
  ]
}

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/accounts \
--header 'Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2"'

Chi tiết tài khoản ngân hàng

Chi tiết tài khoản ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v2/accounts/:accountId

Truy vấn chi tiết tài khoản ngân hàng đã liên kết.

Path Parameters

NameTypeDescription

accountId*

Number

Mã định danh của tài khoản ngân hàng

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer <"access token từ Oauth2"> hoặc

Apikey <"API key của bạn">

{
  "error": 0,
  "message": "Successful",
  "data": {
    "id": 122,
    "accountNumber": "8007041027107",
    "accountName": "NGUYEN MINH KHANH",
    "accountType": "",
    "balance": 123,
    "currency": "VND",
    "swift": "",
    "citad": "",
    "serviceType": "personal",
    "bankName": "Timo Plus by Viet Capital Bank",
    "BIN": 970454,
    "bankCodeName": "timoplus",
    "memo": "",
    "connectStatus": 1,
    "beginningSettingDate": "2020-08-01",
    "beginningTxnDate": null,
    "beginningBalance": 0,
    "creditTxnTotal": 546403683,
    "creditTxnAmount": 0,
    "debitTxnTotal": 0,
    "debitTxnAmount": 0,
    "lockSyncDate": null,
    "endingBalance": 0,
    "endingTxnDate": "2023-01-05T00:00:00Z"
  }
}

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/accounts/123 \
--header 'Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2"'

Danh sách giao dịch ngân hàng

Danh sách giao dịch của một tài khoản ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v2/accounts/:accountId/transactions

Truy vấn danh sách giao dịch ngân hàng của một tài khoản đã liên kết.

Path Parameters

NameTypeDescription

accountId*

Number

Mã định danh tài khoản

Query Parameters

NameTypeDescription

sort

String

Sắp xếp tăng hoặc giảm dần dựa theo thời gian của giao dịch. Mặc định là ASC(tăng dần).

pageSize

String

Số lượng giao dịch trên một trang

page

Number

Số thứ tự của trang

fromDate

String

Lấy giao dịch ngày bắt đầu. Định dạng: YYYY-MM-DD

toDate

String

Lấy giao dịch ngày kết thúc. Định dạng: YYYY-MM-DD

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer <"access token từ Oauth2"> hoặc

Apikey <"API key của bạn">

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "page": 4,
    "pageSize": 10,
    "nextPage": 5,
    "prevPage": 3,
    "totalPages": 35,
    "totalRecords": 341,
    "records": [
      {
        "privateId": 199,
        "reference": "TF2104042",
        "bookingDate": "2021-04-04",
        "transactionDate": "2021-04-04",
        "transactionDateTime": "2021-04-04T21:10:00Z",
        "amount": -1000000,
        "description": "RUT TM TU ATM",
        "runningBalance": 23502022,
        "virtualAccountNumber": "",
        "virtualAccountName": "",
        "paymentChannel": "",
        "counterAccountNumber": "",
        "counterAccountName": "",
        "counterAccountBankId": "",
        "counterAccountBankName": ""
      },
      ...
    ]
  }
}

Chi tiết các tham số

Tham số

Mô tả

Gá trị mặc định

fromDate

Thời gian bắt đầu bạn muốn lấy giao dịch

7 ngày gần nhất

toDate

Thời gian kết thúc bạn muốn lấy giao dịch

Hôm nay

page

Số thứ tự trang

1

pageSize

Số giao dịch trên một trang

10

sort

Sắp xếp giao dịch, các giá trị gồm: ASC, DESC. Với ASC là tăng dần còn DESC là giảm dần.

ASC

 • Nếu tham số nào không tồn tại thì sẽ lấy giá trị mặc định.

 • Xem chi tiết các trường của một giao dịch, xem chi tiết

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/accounts/123/transactions?fromDate=2021-04-01&toDate=2022-07-05&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

Last updated