Danh sách API

Danh sách các API của Casso

Trước khi bắt đầu

Để có thể bắt đầu với các API sau yêu cầu các bạn chuẩn bị:

Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp chứng thức API của Casso đó là API KeyOauth 2.0 để có thể sử dụng với các API dưới.

Bảng danh sách các API

API

Mô tả

Lấy thông tin chi tiết của tài khoản như: email, tên doanh nghiệp, danh sách liên kết ngân hàng.

Thiết lập Webhook như: thêm, sửa và xóa

Lấy giao dịch ngân hàng

Gọi đồng bộ giao dịch mới với tài khoản tương ứng

Lưu ý: Ở phần Authorization HTTP Header của các API trên, bạn phải sử dụng tiền tố phú hợp với mỗi kết quả từ các phương thức chứng thực. Như với chứng thực API Key bạn phải sử dụng tiền tố Apikey + API key của bạn, với access token từ Oauth 2.0 của Casso bản phải sử dụng tiền tố là Bearer + access token nhận được từ Oauth 2.0.

Mẹo hay với API đồng bộ giao dịch mới đối với các doanh nghiệp/cá nhân bán hàng trực tuyến. Bạn có thể xem chi tiết ở đây.

Last updated