API lấy giao dịch

Dùng để lấy một hoặc nhiều giao dịch ngân hàng

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:

 • Một tài khoản Casso đã liên kết một tài khoản ngân hàng. Để test với API này có thể sử dụng tài khoản demo.

 • Bạn cần có API Key để thiết lập ở trường Authorization HTTP Header.

Lấy giao dịch ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v2/transactions

API này cho phép lấy toàn bộ thông tin giao dịch ngân hàng.

Query Parameters

Headers

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "page": 4,
    "pageSize": 10,
    "nextPage": 5,
    "prevPage": 3,
    "totalPages": 35,
    "totalRecords": 341,
    "records": [
      {
        "id": 5789,
        "tid": "TF2104152395814062",
        "description": "Khanhnm chuyen tien",
        "amount": -193000,
        "cusum_balance": 1070904,
        "when": "2021-04-15T00:00:00",
        "bankSubAccId": "8007041027107",
        "paymentChannel": "",
        "virtualAccount": "",
        "virtualAccountName": "",
        "corresponsiveName": "",
        "corresponsiveAccount": "",
        "corresponsiveBankId": "",
        "corresponsiveBankName": "",
        "accountId": 733,
        "bankCodeName": "acb_digi"
      },
      {
        "id": 5790,
        "tid": "TF2104152997602811",
        "description": "Chuyen tien nap momo",
        "amount": -350000,
        "cusum_balance": 720904,
        "when": "2021-04-15T00:00:00",
        "bankSubAccId": "8007041027107",
        "paymentChannel": "",
        "virtualAccount": "",
        "virtualAccountName": "",
        "corresponsiveName": "",
        "corresponsiveAccount": "",
        "corresponsiveBankId": "",
        "corresponsiveBankName": "",
        "accountId": 733,
        "bankCodeName": "acb_digi"
      },
    ]
  }
}

Chi tiết các tham số

Nếu tham số nào không tồn tại thì sẽ lấy giá trị mặc định.

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&toDate=2022-07-05&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

Lấy chi tiết một giao dịch

GET https://oauth.casso.vn/v2/transactions/:id

API cho phép bạn xem chi tiết của một giao dịch ngân hàng.

Path Parameters

Headers

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 314344,
    "tid": "TF210702253136879",
    "description": "DH220",
    "amount": -10000,
    "cusumBalance": 389460,
    "when": "2021-07-02T12:50:00",
    "bankSubAccId": "8007041023848",
    "paymentChannel": "",
    "virtualAccount": "",
    "virtualAccountName": "",
    "corresponsiveName": "",
    "corresponsiveAccount": "",
    "corresponsiveBankId": "",
    "corresponsiveBankName": "",
    "accountId": 733,
    "bankCodeName": "acb_digi"
  }
}

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions/123 \
--header 'Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2"'

Last updated