Chi tiết các trường của một giao dịch

Chi tiết về các trường của một giao dịch ngân hàng

Với các trường có trường Bắt buộcFalse thì tuỳ ngân hàng hỗ trợ mới có thông tin này.

Last updated