Casso Developer
stable (v2)
Search
K
Comment on page

Chi tiết các trường của một giao dịch

Chi tiết về các trường của một giao dịch ngân hàng
Tên trường
Định dạng
Bắt buộc
Mô tả
privateId
Number
True
Mã giao dịch ở Casso. Mỗi giao dịch có một mã duy nhất trên toàn hệ thống
reference
String
False
Mã tham chiếu giao dịch, dùng để tra soát với ngân hàng, mã này là mã chính thức hiển thị trên Internet banking. Mã này có thể bị trùng trong 1 số trường hợp. Một số ngân hàng như Agribank và Eximbank không có sẵn mã này
bookingDate
String
True
Ngày nhập sổ nhật kí kế toán. Một số ngân hàng nó sẽ là ngày làm việc kế tiếp. Ở Casso, đây sẽ là ngày được hiển thị trên Internet Banking.
transactionDate
String
True
Ngày giao dịch thực hiện thành công . Còn được gọi là valueDate
transactionDateTime
String
False
Ngày giờ giao dịch thực hiện thành công . Còn được gọi là valueDateTime
amount
Number
True
Số tiền
description
String
True
Nội dung giao dịch
runningBalance
Number
True
Số dư sau giao dịch
virtualAccountNumber
String
False
Mã tài khoản ảo
virtualAccountName
String
False
Tên tài khoản ảo
paymentChannel
String
False
Kênh thanh toán. Có 4 kênh chính :
  • Napas247
  • Nội bộ
  • Citad
  • Swift
Giá trị của paymentChannel và counterAccountBankId dùng để định danh được ngân hàng chuyển
counterAccountNumber
String
False
Số tài khoản đối ứng
counterAccountName
String
False
Tên tài khoản đối ứng
counterAccountBankId
String
False
Mã BIN của ngân hàng của tài khoản đối ứng
counterAccountBankName
String
False
Tên ngân hàng tài khoản đối ứng
Với các trường có trường Bắt buộcFalse thì tuỳ ngân hàng hỗ trợ mới có thông tin này.