API lấy giao dịch

Dùng để lấy một hoặc nhiều giao dịch ngân hàng

Trước khi bắt đầu

Một số lưu ý trước khi bắt đầu với các API liên quan tới webhook:

Lấy giao dịch ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v2/transactions

API này cho phép lấy toàn bộ thông tin giao dịch ngân hàng.

Query Parameters

NameTypeDescription

sort

string

Sắp xếp tăng hoặc giảm dần dựa theo thời gian của giao dịch. Mặc định là ASC(tăng dần).

pageSize

string

Số lượng giao dịch trên một trang

page

integer

Số thứ tự của trang

fromDate

string

Lấy giao dịch bắt đầu từ ngày. Định dạng: YYYY-MM-

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer <"access token từ Oauth2"> hoặc Apikey <"API key của bạn">

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "page": 4,
    "pageSize": 10,
    "nextPage": 5,
    "prevPage": 3,
    "totalPages": 35,
    "totalRecords": 341,
    "records": [
      {
        "id": 5789,
        "tid": "TF2104152395814062",
        "description": "Khanhnm chuyen tien",
        "amount": -193000,
        "cusum_balance": 1070904,
        "when": "2021-04-15"
      },
      {
        "id": 5790,
        "tid": "TF2104152997602811",
        "description": "Chuyen tien nap momo",
        "amount": -350000,
        "cusum_balance": 720904,
        "when": "2021-04-15"
      },
    ]
  }
}

Chi tiết các tham số

Tham số

Mô tả

Gá trị mặc định

fromDate

Thời gian bắt đầu bạn muốn lấy giao

7 ngày gần nhất

page

Số thứ tự trang

1

pageSize

Số giao dịch trên một trang

10

sort

Sắp xếp giao dịch, các giá trị gồm: ASC, DESC. Với ASC là tăng dần còn DESC là giảm dần.

ASC

Nếu tham số nào không tồn tại thì sẽ lấy giá trị mặc định.

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2">'

Lấy chi tiết một giao dịch

GET https://oauth.casso.vn/v2/transactions/:id

API cho phép bạn xem chi tiết của một giao dịch ngân hàng.

Path Parameters

NameTypeDescription

id

number

ID của giao dịch trên hệ thống Casso

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer + access token nhận được từ OAuth 2.0 của Casso

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 314344,
    "tid": "TF210702253136879",
    "description": "DH220",
    "amount": -10000,
    "cusumBalance": 389460,
    "when": "2021-07-02T12:50:00",
    "bankSubAccId": "8007041023848"
  }
}

Ví dụ:

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions/123 \
--header 'Authorization: Apikey <"API Key của bạn"> hoặc Bearer <"access token từ OAuth2"'

Last updated