API thiết lập webhook

Thay vì thiết lập webhook thủ công thì nay Casso cung cấp endpoint để có thể thiết lập webhook tự động.

Tạo webhook

POST https://oauth.casso.vn/v1/webhooks

Thực hiện tạo webhook tới server của bạn

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

chứa Access-Token

Request Body

NameTypeDescription

income_only

boolean

là giá trị được thiết lập để có gửi webhook đối với tiền vào hay không

secure_token

string

mã bảo mật

webhook

string

đường dẫn tới api đầu nhận webhook server của bạn

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 114,
    "channel": "webhook",
    "param1": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler-bank-transfer.php",
    "param2": "",
    "send_only_income": 1
  }
}
curl --location --request POST 'https://oauth.casso.vn/v1/webhooks' \
--header 'Authorization: Access token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "webhook": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler-bank-transfer.php",
  "secure_token": "@123#abc",
  "income_only": true
}'

Chi tiết

GET https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/:id

Xem chi tiết các thông về webhook của bạn theo webhook Id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

id webhook bạn muốn xem chi tiết

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access-Token

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 111,
    "channel": "webhook",
    "param1": "https://ten-mien-cua-ban.com.vn/wc/handler-bank-transfer.php",
    "param2": "",
    "send_only_income": 1
  }
}
curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/134' \
--header 'Authorization: Access-Token'

Cập nhật

PUT https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/:id

Cập nhật các thông tin trong webhook đã được thiết lập trước đó

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

id webhook

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

access token

Request Body

NameTypeDescription

income_only

boolean

xác nhận gửi webhook tiền vào

secure_token

string

mã bảo mật

webhook

string

đường dẫn tới đầu api nhận webhook server của bạn

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 111,
    "channel": "webhook",
    "param1": "https://webhook-cua-ban.com.vn",
    "param2": "sdf",
    "send_only_income": 1
  }
}
curl --location --request PUT 'https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/111' \
--header 'Authorization: Access-Token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "webhook": "https://ten-mien-cua-ban.com/api/bank",
  "secure_token": "@xyz@123",
  "income_only": "false"
}'

Xoá một webhook

DELETE https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/:id

Thực hiện xóa một webhook bằng id webhook

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

id webhook

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access-Token

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 111,
    "channel": "webhook",
    "param1": "https://khanh-dep-trai.com.vn",
    "param2": "sdf",
    "send_only_income": 1
  }
}
curl --location --request DELETE 'https://oauth.casso.vn/v1/webhooks/85' \
--header 'Authorization: Access-Token'

Xoá tất cả webhook trong đường dẫn

DELETE https://oauth.casso.vn/v1/webhooks

Xóa tất cả các webhook đang tồn tại trong đường dẫn webhook trùng với đường dẫn của bạn ( Nếu đã tạo trước đó rồi thì phải xóa mà đúng không! )

Query Parameters

NameTypeDescription

webhook

string

đường dẫn tới đầu api nhận webhook server của bạn

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access-Token

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 108,
      "channel": "webhook",
      "param1": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler.php",
      "param2": "",
      "send_only_income": 1
    },
    {
      "id": 109,
      "channel": "webhook",
      "param1": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler.php",
      "param2": "",
      "send_only_income": 1
    },
    {
      "id": 110,
      "channel": "webhook",
      "param1": "https://ten-mien-cua-ban.com/wc/handler.php",
      "param2": "",
      "send_only_income": 1
    },
  ]
}
curl --location --request DELETE 'https://oauth.casso.vn/v1/webhooks?webhook=https://websitecuaban.com/api/webhook' \
--header 'Authorization: Access-Token'

Last updated