Tạo API Key thủ công

Auth code được dùng để lấy access token cho phép ứng dụng bên ngoài truy cập và lấy thông tin trên hệ thống Casso.

Các bước tạo Auth

Bước 1: Truy cập vào Thiết lập > Api Keys > Tạo API Key

Bước 2: Điền tên API Key > Tạo và xem API Key

Bước 3: Xem và Sao lưu API Key

Bước 4: Sau khi đã sao chép và lưu API Key ở đâu đó an toàn > Xong, để xem danh sách API

Chỉnh sửa hoặc xoá một API Key

Last updated