Tài khoản ngân hàng Demo

Để thuận tiện trong quá trình phát triển, chúng tôi cung cấp một tài khoản ngân hàng test.

Các tài khoản này sẽ được tạo sẵn giao dịch và thông tin tương tự như tài khoản thật, có thể để dùng để test

Username

Password

bankusrdemo1

(bất kì)

Last updated