API tải thông tin giao dịch

Lấy toàn bộ giao dịch dựa theo thời gian tuỳ chọn cho đến hiện tại.

Lấy thông tin giao dịch ngân hàng

GET https://oauth.casso.vn/v1/transactions

API này cho phép lấy toàn bộ thông tin giao dịch ngân hàng theo Query Parameters

Query Parameters

NameTypeDescription

sort

string

Sắp xếp tăng hoặc giảm dần dựa theo thời gian của giao dịch. Mặc định là ASC(tăng dần).

pageSize

string

Kích thước của trang

page

integer

Số thứ tự trang

fromDate

string

Lấy giao dịch bắt đầu từ ngày. Định dạng: YYYY-MM-

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access-Token

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 3267,
      "tid": "TF210403249039850",
      "description": "refund",
      "amount": 70000000,
      "cusum_balance": 7303904,
      "when": "2021-04-03"
    },
    {
      "id": 3268,
      "tid": "TF210403249040659",
      "description": "chuyen tien tro T4",
      "amount": 1767000,
      "cusum_balance": 5536904,
      "when": "2021-04-03"
    },
  ]
}

Chi tiết các tham số

Tham số

Mô tả

Gá trị mặc định

fromDate

Thời gian bắt đầu bạn muốn lấy giao

7 ngày gần nhất

page

Số thứ tự trang

1

pageSize

Số item trên một trang

10

sort

Sắp xếp giao dịch, các giá trị gồm: ASC, DESC. Với ASC là tăng dần còn DESC là giảm dần.

ASC

Nếu tham số nào không tồn tại thì sẽ lấy giá trị mặc định.

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v1/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Access token'

Lấy chi tiết thông tin giao dịch theo id giao dịch

GET https://oauth.casso.vn/v1/transactions/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

number

id của giao dịch trên hệ thống

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access-Token

{
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 314344,
    "tid": "TF210702253136879",
    "description": "DH220",
    "amount": -10000,
    "cusumBalance": 389460,
    "when": "2021-07-02",
    "bankSubAccId": "8007041023848"
  }
}
curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v1/transactions/123 \
--header 'Authorization: Access token'

Last updated