API lấy Acess-Token

Access-Token là mã truy cập do được khởi tạo từ Auth Code, để có thể truy cập dữ liệu của bạn trên hệ thống của Casso.

Get access token

POST https://oauth.casso.vn/v1/token

Endpoint này dùng để lấy access token.

Request Body

NameTypeDescription

code

string

API Key

{
    "refresh_token": "Refresh token",
    "access_token": "Access token",
    "expires_in": "Số giây access token hết hạn, mặc định là 21600 = 6 tiếng"
}
curl --location --request POST 'http://oauth.casso.vn/v1/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "code": "API Key"
}'

Last updated